Obsługa podmiotów gospodarczych

Oferta Kancelarii w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych obejmuje zapewnienie stałej, bieżącej obsługi prawnej, jak również pomoc doraźną – stosownie do zaistniałych potrzeb. Celem stałej obsługi prawnej jest zapewnienie podmiotowi gospodarczemu, jak również jego reprezentantowi, bezpieczeństwa prawnego, tj. zgodności z prawem podejmowanych przed podmiot działań, a ponadto zapewnienie pomocy w rozwiązywaniu zaistniałych problemów oraz podejmowanie odpowiednich kroków w celu minimalizowania ryzyka prawnego, mogącego powstać w przyszłości.

W ramach stałej obsługi prawnej podmiotu gospodarczego oferta Kancelarii obejmuje:

 • sporządzanie dokumentacji korporacyjnej (protokoły z posiedzeń organów spółki, projekty uchwał, zawiadomienia, zaproszenia);
 • sporządzenie aktów wewnętrznych (regulaminy, statuty);
 • analizowane, sporządzanie oraz negocjowanie wszelkiego rodzaju umów;
 • uczestnictwo w spotkaniach negocjacyjnych;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • analizę zgodności z prawem podejmowanych działań;
 • bieżące monitorowanie zmian w przepisach, które mogą wpływać na działalność podmiotu;
 • bieżące konsultacje w zakresie podejmowanych działań i udzielanie porad prawnych;
 • ocenę ryzyka prawnego podejmowanych przez podmiot działań;
 • obsługę procesów wszelkich zmian dotyczących podmiotu, jak podwyższenie oraz obniżenie kapitału zakładowego, zmiany w organach, zmiany umowy spółki, zmiany w strukturze właścicielskiej oraz rejestrację zmian w KRS;
 • tworzenie spółek celowych;
 • reprezentowanie przed organami administracji publicznej i innymi;
 • reprezentowanie w toku postępowań sądowych;
 • sporządzanie pism procesowych;
 • windykację roszczeń.