Sprawy rozwodowe i o podział majątku wspólnego

Do kluczowych specjalizacji Kancelarii należy prowadzenie spraw rozwodowych oraz o podział majątku wspólnego. Oferta Kancelarii w tym zakresie obejmuje zastępstwo procesowe w w/w sprawach, przy czym – w razie wyrażenia przez Klienta takiej woli – w każdej sprawie podejmowane są starania w celu ustalenia pomiędzy stronami ugodowych, możliwych do zaakceptowania przez każdą ze Stron, warunków rozstania. Oznacza to, iż w toku spotkań z Klientem, a następnie drugą Stroną i finalnie obiema Stronami jednocześnie – podejmowane są działania, mające na celu wypracowanie pomiędzy Stronami porozumienia w kwestiach, które są lub będą przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu, a mianowicie:

  • oceny, czy pomiędzy Stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego;
  • winy którejkolwiek ze Stron za rozpad pożycia, winy obydwu Stron, braku winy;
  • władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem/dziećmi Stron.
  • miejsca pobytu małoletniego dziecka/dzieci Stron;
  • ustalenia kontaktów rodzica z dzieckiem, ewentualnie ustalenie zasad opieki naprzemiennej;
  • alimentów.

Podczas rzeczonych spotkań możliwe jest ponadto ustalenie zasad podziału majątku wspólnego Stron.

Dojście przez Strony do porozumienia w powyższych kwestiach, pozwala Stronom zaoszczędzić czas, a przede wszystkim zminimalizować emocjonalny koszt rozstania, bowiem w razie ustalenia ugodowych warunków rozstania – orzeczenie rozwodu może nastąpić po przeprowadzeniu jednej rozprawy w sprawie.