Prawo rodzinne

Oferta Kancelarii w zakresie prawa rodzinnego obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych;
 • sporządzanie pism procesowych;
 • prowadzenie posiedzeń o charakterze mediacyjnym pomiędzy Stronami, celem wypracowania ugodowych
  i możliwych do zaakceptowania przez każdą ze Stron warunków rozstania bądź tylko w zakresie poszczególnych aspektów objętych postępowaniem rozwodowym, jak np. wysokość alimentów, miejsce pobytu dziecka, warunki pieczy naprzemiennej nad dzieckiem, kontakty z dzieckiem;
 • prowadzenie posiedzeń o charakterze mediacyjnym pomiędzy Stronami, celem kompleksowego uregulowania kwestii związanych z podziałem majątku wspólnego;
 • zastępstwo procesowe we wszelkich postępowaniach sądowych, a w szczególności w sprawach o:
 • rozwód;
 • separację;
 • alimenty;
 • podział majątku wspólnego;
 • ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie, przywrócenie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie bądź zmianę kontaktów z dzieckiem.