Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Czym jest obowiązek alimentacyjny?

Według art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego poprzez obowiązek alimentacyjny rozumie się obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, który obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. W tym miejscu zaznaczyć należy, iż istnieje kilka rodzajów roszczeń alimentacyjnych, tj. alimenty na jednego z małżonków, alimenty na rodziców, czy alimenty na rodzeństwo. Poniżej skupimy się jednak na tym, od czego zależy wysokość alimentów na dziecko.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka

Na takie potrzeby składają się przede wszystkim tego rodzaju potrzeby, które są niezbędne do utrzymania lub wychowania dziecka. W sytuacji, kiedy jeden z rodziców składa pozew o alimenty, obowiązany jest do sporządzenia szczegółowego spisu, który odzwierciedla koszty utrzymania dziecka. W takim spisie należy więc uwzględnić koszty wyżywienia dziecka, edukacji, leczenia, ubioru, rozrywki itp. Należy zauważyć, iż usprawiedliwione potrzeby dziecka będą różnić się w zależności od jego wieku i stanu zdrowia.

Ważne! W postępowaniu sądowym niezbędne jest udowodnienie ponoszonych wydatków na utrzymanie lub wychowanie dziecka. Warto gromadzić dowody odpowiednio wcześniej.

Art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, iż oprócz usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, istotne znaczenie mają możliwości zarobkowe zobowiązanego. Zatem wysokość alimentów będzie również zależała od możliwości majątkowych i zarobkowych rodzica. Możliwości majątkowe możemy określić, jako majątek, który zobowiązany zgromadził i posiada (np. oszczędności, papiery wartościowe, nieruchomości, ruchomości itp.). Możliwości zarobkowe są kryterium bardzo indywidualnym. Sytuacja zobowiązanego rodzica podlega ocenie, jakie faktyczne zarobki może on osiągać. Ocenia się to na podstawie posiadanego wykształcenia, wieku, możliwości przekwalifikowania, czy też sytuacji na rynku pracy w miejscu zamieszkania.

Jak ustalana jest wysokość alimentów?

Sąd ustalając wysokość alimentów na dziecko musi każdy przypadek poddać indywidualnej ocenie, uwzględniając przy tym wyżej wskazane okoliczności. Warto zaznaczyć, że według orzecznictwa dziecko ma prawo do takiej samej stopy życiowej, co rodzice. Nie jest to obowiązkowa reguła, którą musi stosować Sąd. Jednak, nie ulega wątpliwości, iż sytuacja uprawnionego dziecka nie powinna pogorszyć się wraz z rozwodem rodziców.

Warto pamiętać! Na wysokość alimentów nie wpływają wszelkie świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia wychowawcze, czy świadczenia rodzinne.

Czy można dokonać zmiany wysokości alimentów?

Zmiana wysokości alimentów jest jak najbardziej możliwa. Każda zmiana stosunków, która ma wpływ na zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, czy też na zmniejszenie możliwości zarobkowych zobowiązanego, uprawnia do zainicjowania postępowania obniżającego lub podwyższającego alimenty.

Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny?

Wbrew powszechnym przekonaniom, wiek dziecka (tj. ukończenie 18 roku życia) nie warunkuje istnienia obowiązku alimentacyjnego. Rodzice muszą alimentować dziecko do czasu, aż będzie się ono w stanie samodzielnie utrzymać. W sytuacji, kiedy zobowiązany rodzić ma podstawę do twierdzenia, że uprawnione dziecko może utrzymywać się samodzielnie, powinien złożyć stosowny wniosek do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego.